top
Skibsofficersuddannelserne. Adgangskravene

Værd at vide

ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE PÅ STUDIET


Skal man gå på skole i Svendborg (SIMAC)?
Ja – under alle omstændigheder på basismodulet. Dels har SIMAC indbygget et stærkt maritimt fokus i undervisningen, som blandt andet sikrer, at de studerende får de basale sikkerhedskurser inden første praktik på skibene. Dels har rederiet Maersk’s kadetadministration kontor i Svendborg, for netop at være tæt på de studerende i dagligdagen. Efter første teorimodul og efterfølgende praktik, kan du vælge at forsætte din uddannelse i Svendborg, som udbyder alle tre uddannelsesretninger. Alternativt kan du vælge at læse maskinmester i København, Århus, Fredericia eller Frederikshavn eller skibsfører i Marstal.
    
Hvad er adgangskriterierne?
Adgangskravene til skibsofficersuddannelserne er en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX eller HF) eller en erhvervsuddannelse suppleret med et adgangskursus eller 2 års relevant erhvervserfaring suppleret med et adgangskursus. SIMAC som uddannelsesinstitution vurderer, hvorvidt du kan supplere med et adgangskursus.

Hvornår begynder uddannelsen?
Der starter nye hold på skibsofficersuddannelsen to gange årligt, nemlig i januar og august.
  
Hvor tidligt kan jeg søge ind på uddannelsen?
Du kan søge tidligst et år før studiestart for at komme i betragtning til optagelsesprøven.
  
Hvordan søger jeg ind på uddannelsen - hvordan er processen?
Start med at indsende ansøgning online her. Vedlæg gerne en kort motiveret ansøgning udtalelser, eksamensbeviser og straffeattest. Vi skal se en original straffeattest inden optagelse. Ligeledes skal du dokumentere, at du opfylder det uddannelsesmæssige adgangskrav, når du starter på skolen (hvis du f.eks. er blevet optaget inden din afsluttende eksamen i gymnasiet). Vi vil herefter indkalde dig til en optagelsesprøve, hvor du skal igennem vores interne prøver samt et personligt interview. Du får svar på om du er optaget allerede 14 dage efter, du har været til samtale. 
  
Kan jeg søge ind, før jeg har fået mit eksamensbevis?
Det kan du sagtens – dog vil uddannelsesaftalen være betinget af, at du består den adgangsgivende uddannelse.
  
Er der nogen helbredsbetingelser for at kunne søge ind?
Man skal kunne opnå et ”sundhedsbevis for søfarende” uden anmærkninger, som udstedes af en søfartslæge udpeget af Søfartsstyrelsen. Et sundhedsbevis kræver bl.a., at man ikke er farveblind, og at man er "egnet til skibstjeneste". Søfartsstyrelsen vil kunne besvare mere specifikke spørgsmål på tlf.: 39 17 44 00
  
Kan jeg blive skibsofficer, hvis jeg har diabetes?
Hvis du har diabetes, skal det dokumenteres, at du kan godkendes til at få en blå bog (sundhedsbevis). Dokumentation kan fås fra den nærmeste søfartslæge. Hvis du godkendes, skal du sende søfartslægens dokumentation sammen med din ansøgning om at blive optaget på uddannelsen.
   
Er der nogen nedre eller øvre aldersgrænse for at kunne søge ind?
Rederiets målgruppe til uddannelsen som skibsofficersstuderende er unge mellem 18 og 29 år. Du skal være fyldt 18 ved uddannelsesstart. Der er ingen øvre aldersgrænse, idet vi vurderer hver enkelt ansøgning individuelt.
   
Jeg har endnu ikke været til session, hvordan gør jeg mht. værnepligt?
Hvis du endnu ikke har været til session, kan du normalt udskyde dette, indtil din uddannelse til skibsofficer er afsluttet - dvs. at du har fået dit certifikat som seniorofficer. Hvis du afbryder uddannelsen for at aftjene værnepligt, skal du normalt søge om genansættelse på lige fod med andre  
  
STUDIEMILJØ - OPHOLDET I SVENDBORG

    
Hvordan med bolig – skal jeg selv sørge for det?
Ja - du skal selv finde egen bolig. Der er bl.a. gode muligheder for at få kollegielejligheder i Svendborg, se
STUDIETIDEN
   
Er der nogen økonomisk støtte under uddannelsen?
Den teoretiske uddannelse i land er SU-berettiget. Under sejlads på rederiets skibe får man praktikløn. 
 
Kan jeg tage orlov fra min uddannelse til skibsofficer?
Principielt nej. Vi tager dog specielle hensyn i situationer som f.eks.: sygdom, svær sygdom i familien, personlige problemer el.lign. - hvor det så kan aftales med rederiet, at man i en periode afbryder sit studie.
 
Er uddannelsesaftalen underlagt overenskomst ?
Ansættelsesforholdet er reguleret af gældende overenskomst mellem Danmarks Rederiforening og fagforeningerne.
 
PRAKTIKPERIODERNE

 
Hvilke skibe kommer man ud at sejle på i praktikperioderne?
I 1. praktikperiode udmønstrer man typisk i et containerskib. I efterfølgende praktik kommer man typisk ud på tre forskellige skibe. Det kan f.eks. være et containerskib, et tankskib og et forsyningsskib (supply). Man har selv indflydelse på skibstypen – såfremt der er ledige pladser.
 
Kan jeg få min kæreste med ud at sejle?
Som kadet kan du ikke få din kæreste med ud at sejle.
 
Hvad er rederiets alkoholpolitik?
Der må ikke forefindes eller indtages alkohol eller andre euforiserende stoffer om bord på rederiets skibe. Overtrædelse af rederiets politik på dette område medfører bortvisning.
  
Skal jeg gå i uniform, når jeg er om bord på rederiets skibe?
Under havneophold indikerer uniformskedeldragten og distinktionerne, hvem nøglepersoner fra landet skal rette henvendelse til. Tilsvarende anvendes der uniformskedeldragt, når der er lods om bord. Når du ikke har kontakt med myndigheder eller kunder, vil du normalt ikke gå i uniform, men almindeligt tøj eller arbejdstøj, der passer til den opgave du skal løse. I fritiden går man i normalt tøj. Gallauniformen bruges kun ved officielle begivenheder, såsom dåb af skib eller officielle repræsentationer ombord eller i land.
 
   
ANSØGERE FRA SVERIGE, NORGE, TYSKLAND, FÆRØERNE

 
Jeg kommer fra Sverige, og vil søge ind på uddannelsen. Hvordan får jeg studiestøtte?
  
I lighed med andre studier i Sverige, kan man søge om studiestøtte fra CSN (Centrala studiestödsnämnden). Hvis man bliver optaget på skibsofficersuddannelsen kan man få et brev fra uddannelsesinstitutionen, der dokumenterer optagelse på studiet.
 
   
Skat
Som udlænding i Danmark kan du blive udsat for dobbeltbeskatning i forbindelse med indtjening af løn i praktiktiden. Nogle lande har udarbejdet dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, som sikrer, at udlændingen ikke betaler skat til begge lande. Du skal selv orientere dig om skatteforholdene i dit hjemland.
   
Hvilket sprog foregår uddannelsen på?
Uddannelsen på skolen foregår hovedsaligt på dansk, hvilket du hurtigt vænner dig til. På skibene er engelsk hovedsproget, så derfor er det en fordel at være god til engelsk.
Rederiet Maersk er en international virksomhed, hvor afdelingerne dels samarbejder på tværs af landegrænserne og dels har fremmedsprogede medarbejdere ansat i danske afdelinger af virksomheden.
Derfor skal al korrespondance i din kontakt med rederiet under uddannelsen som udgangspunkt foregå på engelsk.
    
Betaler rederiet rejseomkostningerne til mit hjemland?
Rejserne til Danmark for at gå i skole skal du selv stå for. Når du skal ud i praktikperioderne og påmønstre et skib, så sørger rederiet for din rejse til og fra Danmark.
 
Ansøg i dag

Er du klar til at blive skibsofficer

Er du klar ? Bliv skibsofficer i dagAnsøg i dag
De 3 uddannelser
Uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer varer mellem 3 år og 9 måneder og 5 år og 6 måneder.
Læs mere
Copyright © Maersk - All Rights Reserved.

SEO, SEM & WEBDESIGN.